Student Funding

Application Procedure

APPLICATION FOR NSFAS AND OTHER FUNDING

ENTRANT STUDENTS

If you wish to apply for financial aid, you need to make an online application for NSFAS (National Student Financial Aid Scheme) funding on their website – www.nsfas.org.za   – as universities no longer issue NSFAS financial aid applications.  If you are unable to access the internet,  you may call the NSFAS Call Centre (Telephone Number 086 006 7327) for assistance of how to apply manually.  If you wish to contact NSFAS by email their address is info@nsfas.org.za

The NSFAS  Call Centre (086 006 7327) is also able to assist you through the application process or clarify any funding queries that you may have. The NSFAS application process for each year opens on 1 August  and closes on 30 November of the previous year.  Late applications will not be considered.  Before commencing the online application process,  please remember to scan a copy of your SA identity document as you will need to attach it to your application.  The online system will also advise you of any other supporting documents that you may need to attach.  NSFAS will advise you of the status of your application once they have received it.  Please note that NSFAS can only make final funding decisions after they have received your Grade 12 Final Examination results.To apply for NSFAS funding, Click here: http://www.nsfas.org.za/

RETURNING STUDENTS

National Student Financial Aid Scheme (NSFAS) applications for each year opens on the 1st August of the previous year.

Students who wish to apply for NSFAS Funding need to make an online application for funding by logging onto the NSFAS website – www.nsfas.org.za 

In view of the above, Student Funding no longer prints any financial aid applications for NSFAS.

Students who have received NSFAS loans in the previous year will be automatically migrated to the NSFAS application process for the new year and DO NOT need to submit financial aid applications again for the new year.

The following categories of students ARE required to complete the NSFAS application process if they wish to be considered for NSFAS loans in the new year.

  • All first time applicants for NSFAS funding.
  • All students who received bursaries in the previous year.
  • All students who were not NSFAS loan recipients in the previous year.
  • Students who received “Allowances Only” assistance in the previous year.

Before commencing your NSFAS on line funding application on the NSFAS website – www.nsfas.org.za – you must scan a copy of your ID document as you will need to upload it as an attachment.  NSFAS will advise students of any additional supporting documents that need to be attached with the application.

The NSFAS call centre team is available to assist you with any queries and you may call them on 086 006 7327 or email info@nsfas.org.za

NSFAS Financial Aid Applications open 01 August and close 30 November of the previous year.  Students are advised to apply early and not wait until November as no late applications will be accepted by NSFAS.

Uhlelo lweMali Ebanjwa Ebhange (Debit Order): INyuvesi (Isigaba Sezimali Zabafundi) ingahlela ukuthi imali ibanjwe ebhange ukukwelekelela ukuthi imali isiyonke ikhokheke ngemuva kokuthi kukhokhwe isibambiso esincane.
Ukukhokha Okuphezulu Komndeni kulabo abamukela Usizo Lwezimali nakho kungalusebenzisa lolu hlelo. Ungathintana namaHhovisi Ezimali Zabafundi kule nombolo (031) 260 1496 eThekwini, (033) 260 5953 eMgungundlovu, (031) 260 7685 eWestville, (031) 260 3433 e-Edgewood.
Uxhumana kanjani nabaxhasi bangaphandle: IRejista Yemifundaze Yangonyaka Wokufunda Wezi-2013 iyatholokala kuleli kheli P.O BOX 178, Florida Hills, 1716; noma esikoleni sakho noma emtatsheni wezincwadi kamasipala.
Umkhombandlela weMfundo Yamazinga Aphakeme eNingizimu Afrika, oshicilelwe abakwa Southern Directories (Pty) Ltd, uyatholakala ezitolo zezincwadi zasemaNyuvesi noma kwa HSRC Publications, P.O BOX 5556, Pretoria 0001.
Idathabhesi yaseNyuvesi ongakwazi ukufinyelela kuyo ngokuxhumana namaHhovisi Ezikhungo Zokusiza Abafundi Ngezimali noma usebenzise i-inthanethi kuleli kheli leNyuvesi: www.ukzn.ac.za ngaphansi kwesihlokwana esithi “Students” kanye nesithi “Finance your studies”.
Imifundaze ekhishwa yizinkampani ijwayele ukukhangiswa emaphephandabeni esigabeni sezemisebenzi.
Zama nokubhalela ngqo kuleyo nkampani noma Inhlangano eqondene nomsebenzi ofuna ukuwufundela: amakheli avamise ukutholakala Ezincwadini Zocingo Ezinombala Ophuzi.
Izindlela zokunciphisa izindleko:Hlala ekhaya noma ezihlotsheni. IHhhovisi Losizo Lwezimali lihlinzeka Ngesibonelelo Sokuhlala Ekhaya ukulekelela ezindlekweni zokugibela kulabo bafundi abaphumelele ukuthola usizo lwezimali.

BHEKA IBHUKWANA LEZIMALI ZABAFUNDI MAYELANA NEMALI YOKUFUNDA KANYE NEYOKUHLALA.