ENTRANT students who wish to be considered for available funding must indicate this in the section of the Central Applications Office (CAO) application form that deals with financial aid information (Section D).  Only a limited amount of funding is available for entrants and applicants who come from Quintile 1 schools will be prioritised.  If funds permit, other non-fee paying Entrants (with proof) shall be considered.

APPLICATIONS FOR RETURNING UNDERGRADUATE UKZN STUDENT FUNDING ADMINISTERED FUNDS ARE AVAILABLE FROM 1 JUNE TO END OF AUGUST ANNUALLY - applications may be requested from the Financial Aid Advisors in the College Offices.
Returning Undergraduate Student Funding funded students also have the facility to make an ON-LINE reapplication through Student Central from 20 May of each year.

You are eligible to be considered for Student Funding bursaries (where the selection is done by the University Student Funding : Internal administration) if your family's Gross annual income does not exceed R150 000 (as from 2013) and you have passed all of your modules in the mid-year exams with an average mark of 65% and above.

 


 

HOW TO APPLY?

You must complete a University Financial Aid Application after  your mid-year results are available as applications will only be issued to academically qualifying and financially needy students.

If you are already studying here,  Student Funding  will provide you with the application form after May but before 31 August of the year preceeding the year of award or require you to submit the renewal of your application through the ON-LINE system.

This is the only way of being considered by the University for financial aid.
Depending on your family income, and on your academic progress, you may be awarded a bursary or a scholarship. There is never sufficient funding for all applicants and all applicants are financially screened and listed in academic priority.

Follow the instructions exactly with regard to information required, documents requested, and deadline dates.

Note that we try to give opportunities to as many people as possible so we do NOT offer funding if you already have a degree at the level at which you intend to study or if you already have a post-graduate vocational qualification, or if you are registering part-time or for a "self-funding course".

WHAT YOU MAY BE AWARDED

IF YOU ARE FROM A REALLY NEEDY FAMILY WITHOUT OTHER FORMS OF FINANCIAL AID AND YOU HAVE REALLY GOOD RESULTS YOU ARE LIKELY TO BE AWARDED FINANCIAL AID.

If your results are mediocre or poor you are UNLIKELY to receive financial aid from the university.

YOU DO NOT NEED TO APPLY FOR A UNIVERSITY SCHOLARSHIP. Whether you are an entrant or an undergraduate, the Scholarships Committee will compare all students with excellent results, and will tell you whether you have been awarded one of the many scholarships. If you are an entrant you may also be awarded a merit award based on achieving excellent results in the Senior Certificate Examination. See under Scholarships for details.

WHEN ARE AWARDS MADE?

 

After Registration and from March onwards. 

 

 

Uhlelo lweMali Ebanjwa Ebhange (Debit Order): INyuvesi (Isigaba Sezimali Zabafundi) ingahlela ukuthi imali ibanjwe ebhange ukukwelekelela ukuthi imali isiyonke ikhokheke ngemuva kokuthi kukhokhwe isibambiso esincane.
Ukukhokha Okuphezulu Komndeni kulabo abamukela Usizo Lwezimali nakho kungalusebenzisa lolu hlelo. Ungathintana namaHhovisi Ezimali Zabafundi kule nombolo (031) 260 1496 eThekwini, (033) 260 5953 eMgungundlovu, (031) 260 7685 eWestville, (031) 260 3433 e-Edgewood.
Uxhumana kanjani nabaxhasi bangaphandle: IRejista Yemifundaze Yangonyaka Wokufunda Wezi-2013 iyatholokala kuleli kheli P.O BOX 178, Florida Hills, 1716; noma esikoleni sakho noma emtatsheni wezincwadi kamasipala.
Umkhombandlela weMfundo Yamazinga Aphakeme eNingizimu Afrika, oshicilelwe abakwa Southern Directories (Pty) Ltd, uyatholakala ezitolo zezincwadi zasemaNyuvesi noma kwa HSRC Publications, P.O BOX 5556, Pretoria 0001.
Idathabhesi yaseNyuvesi ongakwazi ukufinyelela kuyo ngokuxhumana namaHhovisi Ezikhungo Zokusiza Abafundi Ngezimali noma usebenzise i-inthanethi kuleli kheli leNyuvesi: www.ukzn.ac.za ngaphansi kwesihlokwana esithi “Students” kanye nesithi “Finance your studies”.
Imifundaze ekhishwa yizinkampani ijwayele ukukhangiswa emaphephandabeni esigabeni sezemisebenzi.
Zama nokubhalela ngqo kuleyo nkampani noma Inhlangano eqondene nomsebenzi ofuna ukuwufundela: amakheli avamise ukutholakala Ezincwadini Zocingo Ezinombala Ophuzi.
Izindlela zokunciphisa izindleko:Hlala ekhaya noma ezihlotsheni. IHhhovisi Losizo Lwezimali lihlinzeka Ngesibonelelo Sokuhlala Ekhaya ukulekelela ezindlekweni zokugibela kulabo bafundi abaphumelele ukuthola usizo lwezimali.

BHEKA IBHUKWANA LEZIMALI ZABAFUNDI MAYELANA NEMALI YOKUFUNDA KANYE NEYOKUHLALA.Contact Webmaster | View the Promotion of Access to Information Act | View our Privacy Policy
© University of KwaZulu-Natal: All Rights Reserved